Πολιτική επιστροφών-εγγυήσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Η επιστροφή και η αντικατάσταση των προιόντων είναι εφικτή με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Επικοινωνήσετε εντός πέντε (-5-) εργάσιμων ημερών με την εταιρεία μας.
  2. Τα προς επιστροφή ή αντικατάσταση προιόντα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί. Να βρίσκονται στην συσκευασία τους και να είναι σε άριστη κατάσταση.
  3. Το προϊόν να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την συναλλαγή, όπως Τιμολόγιο αγοράς ή Απόδειξη λιανικής πώλησης.

  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Εγγύηση νοείται κάθε πρόβλημα που παρουσιάζει το προϊόν από κατασκευαστικό σφάλμα και όχι από φυσιολογική φθορά ή από κακή χρήση.

Όταν αποστέλλετε προιόντα προς έλεγχο θα πρέπει να συνοδεύονται από την επισυναπτόμενη αίτηση εγγύησης.

Η αίτηση εγγύησης θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον πελάτη ώστε να μπορεί να γίνει διασταύρωση των στοιχείων.

Ο χρόνος εγγύησης των προϊόντων είναι ένα έτος από την πώληση των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή. Στην αίτηση εγγύησης , στο πεδίο ημερομηνία πώλησης θα πρέπει να συμπληρωθεί η ημερομηνία που αναγράφεται στο παραστατικό που έχει εκδοθεί από την εταιρεία μας.